Ὅταν τὸ παρὸν φίλτρο ἐφαρμοσθῇ σὲ ἕνα πολυτονικὸ κείμενο, ὅπου δὲν ἔχουν χρησιμοποιηθῆ βαρεῖες, τότε μετατρέπονται οἱ ὀξεῖες σὲ βαρεῖες, ὅπου χρειάζεται. Ὑπενθυμίζεται ὅτι βαρεῖα λαμβάνει ἡ λήγουσα τῶν λέξεων, ἐκτὸς κι ἂν ἀκολουθῇ σημεῖο στίξεως ἢ ἐγκλιτικό (μου, μοι, με κλπ.), ὁπότε δέχεται ὀξεῖα, παράδειγμα: «τὰ καλὰ παιδιά, εἶναι τὰ δικά μου.».

Ὁδηγίες:

  1. μποροῦν νὰ ἀποσταλοῦν ἀρχεῖα html ἢ txt ἢ TeX, μόνον σὲ κωδικοσελίδα Unicode utf-8.
  2. τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχείων πρέπει νὰ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες, χωρὶς τόνους, χωρὶς κενά.
  3. τὸ ἀρχεῖο δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὰ 15MB.
  4. ἂν εἰσαχθοῦν html tags (μορφοποιήσεις) ἐντὸς τῶν λέξεων τοῦ κειμένου, ἢ ἀνάμεσα στὶς λέξεις καὶ τὰ σημεῖα στίξεως, τότε ἡ μετατροπὴ δὲν θὰ εἶναι σωστή.

Σημειώσεις:

  1. Τὸ φίλτρο μετατρέπει ἐπίσης τοὺς χαρακτῆρες U+1F71, U+17F3, ..., U+1F7D, U+1FD3, U+1FE3 (ὀξεῖα Unicode), σὲ ά, έ, ή, ί, ό, ύ, ώ, ΐ, ΰ (όξεῖα-τόνος).
  2. Τὸ φίλτρο μετατρέπει τοὺς συνδυασμοὺς «αὐτόνομο πνεῦμα μὲ ἢ χωρὶς τόνο» + «κεφαλαῖο φωνῆεν» σὲ «κεφαλαῖο φωνῆεν μὲ πνεῦμα, μὲ ἢ χωρὶς τόνο» (῎Α > Ἄ).
  3. Ἡ λέξη «γιατὶ» παίρνει ὀξεῖα ὅταν εἶναι ἐρωτηματικὴ (= διατί) καὶ βαρεῖα ὅταν εἶναι ἀναφορική (= διότι), παράδειγμα: «γιατί ἦρθες; ἦρθα γιατὶ μοῦ τὸ ζήτησες».
  4. Ἡ λέξη «νὰ» παίρνει ὀξεία ὅταν εἶναι δεικτικὴ καὶ βαρεία ὅταν εἶναι ἀναφορική, παράδειγμα: «νά τί ἔπαθες γιὰ νὰ μὴ προσέχεις».
  5. Τὸ φίλτρο δὲν εἶναι ἰκανὸ νὰ ἀναλύσει νοηματικὰ τὸ κείμενο καὶ γι᾿ αὐτὸ τὸν λόγο οἱ λέξεις «γιατὶ» καὶ «νὰ» ἀκολουθοῦνται ἀπὸ τρεῖς κουκίδες ••• γιὰ νὰ ἐντοπίζονται εὔκολα πρὸς ἐπαλήθευση ἢ διόρθωση. Εὐπρόσδεκτες οἱ ἐπισημάνσεις λαθῶν καὶ ἐλλείψεων. Ἰδοὺ καὶ ὁ κώδικας σὲ Perl. (Προβολή | Ἀποθήκευση)
Προαιρετικὲς ἐπιλογές:
01
 ΠροσθήκηἈφαίρεση
δασεῖες στὰ ἀρχικὰ ρῶ (ῥ, Ῥ)
ψιλὴ & δασεῖα στὰ διπλὰ ρῶ (ῤῥ)
ὑπογεγγραμμένες (ᾳ, ῇ, ᾧ)
παράβλεψημετατροπῆς ὀξειῶν καὶ ἕνωση διακριτικῶν σημείων μὲ κεφαλαῖα γράμματα (῎Α > Ἄ) 
Ἐπιλέξτε τὸ ἀρχεῖο σας:
02