Γ. Βερίτης - Λογοτεχνία καὶ Ἰδανικά

Πηγή: Γ. Βερίτη, Ἅπαντα Πεζά, Ἐκδ. Δαμασκός, Ἀθῆναι 1955

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ μέρος «Αἰσθητικαὶ Μελέται», τμῆμα «Λογοτεχνία καὶ Ἰδανικά», ποὺ ἀναφέρεται στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

Συνέχεια ἐδῶ (pdf 193KB).