Ἰωάννης Ἀρβανίτης - Μουσικὰ Ἀκολουθίας Ἁγίου Ἀντίπα, συγγραφείσης ὑπὸ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη

Μελοποίησις 3 Ἀπριλίου 1992

Χειρόγραφον τοῦ συνθέτου, σελ.6

Δοξαστικὰ Ἑσπερίων, Ἀποστίχων καὶ Στιχηρὰ Προσόμοια Αἴνων κατὰ τὸ κολλυβαδικὸν μέλος.

Κείμενο ἐδῶ (pdf 364KB).

Ἠχητικόν: Ψάλλουν οἱ «Ἰλισιῶτες Ψάλτες», ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Ἐνοριακῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων.

Νῦν τὸ ἔαρ ἀνέτειλε, νῦν ἡ χάρις ἐξήνθησε, νῦν τὸ Εὐαγγέλιον ἐπεκράτησεν· ἡ γὰρ σταγὼν ἡ ἐκβλύσασα, ἐκ τῆς Παναχράντου σου, καὶ ζωοποιοῦ πλευρᾶς, τὰ τῆς κτίσεως πέρατα, πάντα ἤρδευσε· καὶ ἐβλάστησαν δάφναι καὶ μυρσίναι, καὶ ὑάκινθοι καὶ ῥόδα, μαρτυρικῶς ἐν σοὶ θάλλοντα.